Algemene Voorwaarden – NOURISH TO FLOURISH

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van NOURISH TO FLOURISH (Sophie Meurs). Het adres van NOURISH TO FLOURISH is Olympiaweg 24H, 1076VX Amsterdam, met het KvK-nummer 72128763. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via sophie@nourishtoflourish.nl, 06 11 53 66 82 of per post: NOURISH TO FLOURISH, Olympiaweg 24H, 1076VX Amsterdam. NOURISH TO FLOURISH heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen NOURISH TO FLOURISH en u (Opdrachtgever). NOURISH TO FLOURISH zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.nourishtoflourish.nl

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen en offertes van NOURISH TO FLOURISH zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 • Als Opdrachtgever aan NOURISH TO FLOURISH gegevens verstrekt, mag NOURISH TO FLOURISH ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 – Prijs

 • NOURISH TO FLOURISH mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 • De prijs is exclusief eventuele onkosten van NOURISH TO FLOURISH.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 • Betaling van de NOURISH TO FLOURISH trajecten vindt plaats middels pin of op factuur. Betaling met pin vindt tijdens elk eerste consult plaats. Een factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij geen of een te late afzegging is NOURISH TO FLOURISH genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 • Als Opdrachtgever niet op tijd betaalt is de Opdrachtgever automatisch in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • De volledige vordering van NOURISH TO FLOURISH op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  • Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
  • Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan NOURISH TO FLOURISH. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt: – 15% over de eerste €2500; – 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000; – 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

Artikel 6 – Uitvoeringstermijn

 • Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen NOURISH TO FLOURISH de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door NOURISH TO FLOURISH.
 • Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever NOURISH TO FLOURISH eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van NOURISH TO FLOURISH. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als NOURISH TO FLOURISH de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 7 Uitvoering opdracht

 • NOURISH TO FLOURISH zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • NOURISH TO FLOURISH mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 • Als NOURISH TO FLOURISH de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan NOURISH TO FLOURISH verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.
 • Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag NOURISH TO FLOURISH de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. NOURISH TO FLOURISH is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat NOURISH TO FLOURISH is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 8 – Wijziging opdracht

 • Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 • NOURISH TO FLOURISH kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. NOURISH TO FLOURISH zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 • NOURISH TO FLOURISH mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding

 • NOURISH TO FLOURISH mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 • Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 • NOURISH TO FLOURISH mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet NOURISH TO FLOURISH dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 10 – Tussentijdse opzegging

 • NOURISH TO FLOURISH mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  • Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  • Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 11 – Overmacht

 • NOURISH TO FLOURISH hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 • NOURISH TO FLOURISH kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 • Als NOURISH TO FLOURISH zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag NOURISH TO FLOURISH het nagekomen deel factureren.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alles dat NOURISH TO FLOURISH levert, blijft eigendom van NOURISH TO FLOURISH totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 • Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van NOURISH TO FLOURISH veilig te stellen.

Artikel 13 – Klachten

 • Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 • Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 • Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal NOURISH TO FLOURISH de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 • Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van NOURISH TO FLOURISH die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 • NOURISH TO FLOURISH is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van NOURISH TO FLOURISH.
 • NOURISH TO FLOURISH is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NOURISH TO FLOURISH.

Artikel 15 – Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen NOURISH TO FLOURISH is één jaar.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

 • NOURISH TO FLOURISH behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 • Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door NOURISH TO FLOURISH verstrekt zijn.

Artikel 17 – Geheimhouding

 • Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal NOURISH TO FLOURISH alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 • NOURISH TO FLOURISH zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als NOURISH TO FLOURISH optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 • Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van NOURISH TO FLOURISH niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 18 – Tussentijdse wijzigingen

NOURISH TO FLOURISH kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, programma’s en openingstijden. NOURISH TO FLOURISH zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Artikel 19 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 21 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 23 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.